První v ČR

Unitedfilm jako první v České republice definuje nezávislý film, i v evropském kontextu, jako umělecké dílo, které je myšlenkově a produkčně nezávislé a jehož tvůrce si zachovává uměleckou svobodu, nepodřizuje dílo komerčnímu diktátu ani tržním mechanismům (předkup práv, obchodní partnerství, product placement apod.).

Co je nezávislý film?

Tímto druhem filmem rozumíme dílo, jehož není nikdo objednavatelem, vzniká ryze z uměleckých pohnutek a není primárně určeno k dosažení zisku s tím, že se nevylučuje jeho dodatečný zisk (finanční ceny, licenční odprodej). Jeho snahou je být vytvořeno na profesionální úrovni a s profesionálním servisem (licenční smlouvy, ošetření autorských práv cizích stran), neporušovat zákony a transparentně prokázat jeho legitimní vznik i na úrovni postprodukce (software, databanky třetích stran). Dílo je obvykle nízkorozpočtové, souměřitelné s nejlepším studentským filmem a je otevřeno jako další stupeň pro jakékoliv pokročilé neprofesionální tvůrce, či jako prostředek k realizaci autorských nebo svobodných filmů profesionálních filmařů.

Ideály amerického nezávislého filmu

Svým ideálem odkazuje k americké nezávislé kinematografii, jejímž cílem se vždy bylo vymanit restrikcím velkých studií či monopolu. V příměru s tuzemským prostředím to není dílo závislé na běžných komerčních výrobních strukturách (obchodních subjektech, profesionálních producentech, veřejnoprávní či soukromých televizích, filmových školách apod.). Nezávislý film ve vyspělých zemích funguje jako alternativa k hlavní filmové produkci, nabízí opomíjené žánry, přístupy, více umělecky experimentuje, méně ekonomicky riskuje a zachovává si svůj často autorský rukopis. Tvůrci nezávislého filmu jsou často na volné noze či se živí v jiném odvětví.

Vymanění z pout obchodníků

Snahou organizace Unitedfilm je tento druh filmu popularizovat, vytvářet nástroje a podmínky ke zvyšování jeho kvality a zvýšení konkurenceschopnosti se zahraničním. Stejně tak se snaží přesvědčit vládu o tom, že tento druh filmu si zaslouží veřejnou státní finanční podporu více než komerční podnikatelský film. Chce se zasadit o vymanění filmu jako vrcholné umělecké disciplíny ze škatulky primárně obchodního artiklu, který vše podřizuje svému prodeji, návratnosti a podléhá řadě specifických parazitních a nekalých jevů (elitářství, centralismus, machinace, podřizování se podmínkám čerpání fondů, zákulisní dohody, placené mediální partnerství, pěstování celebrit, zaprodanost produktům apod.).

Očištění, kultivace a záchrana filmu

Unitedfilm jako svaz nezávislého filmů chce do budoucna očistit film pro novou generaci 21.století jako demokratický umělecký obor, snahu udržet a kultivovat jeho obrazově kinematografickou rovinu a motivovat nejlepší tvůrce k používání filmové suroviny a umožnit navrácení formální estetiky a odlišení se od technického videa, které je v době internetu nadužíváno. Poukazuje na nebezpečí ohrožení filmu herním průmyslem a devalvaci vkusu diváka rychlým internetovým stylem sdělení.

Koncepce nezávislého filmu

Unitedfilm je autorem 52 stránkového koncepčního materiálu Nové dobrodružství nezávislého filmu v Čechách, které mapuje původ nekomerční filmové tvorby u nás, upozorňuje na problémy a navrhuje řešení, nové členění a kategorie. Vše navíc konfrontuje s ideály amerického nezávislého filmu a osobnostmi z celého světa (Krzysztof Zanussi, Chris Weitz, Jan Hřebejk, Miroslav Janek a další). Materiál slouží jako základ pro jednání s vyššími instancemi zodpovědnými za podporu české kinematografie. Za dokument se na jeho vzniku postavili organizace Filmdat – nadnárodní registr neprofesionálního filmu, Nipos Artama – národní informační a poradenské středisko a Impuls Hradec Králové – centrum podpory uměleckých aktivit.

Unitedfilm v souladu s koncepcí vede katalog nezávislých filmů a přehled nezávislých tvůrců označený jako nová vlna českého nezávislého filmu.

Koncepce ke stažení v PDF

Kinematografie utíká z kontroly komerčních finančníků a to je báječná věc. Už nemusíte smekat a prosit před nějakým distributorem: „Prosím, necháte mne natočit film?“

Francis Ford Coppola

 

KATEGORIE NEPROFESE

Kategorie neprofesionálních filmů

Tato kategorie se považuje za vstupní síto pro všechny věkové kate­gorie filmařů a snímků různých uměleckých kvalit.

Jsou do ní řazeny filmy všech tvůrců bez filmového vzdělání, tvůrců, kteří nejsou profesionály (ani OSVČ) v oblasti audiovize ani studenti filmových škol, či filmových kurzů.

Kategorie školních filmů

Sem spadá práce všech školských zařízení a přidružených subjektů, které nejsou primárně oborově zaměřeny na filmovou tvorbu. Filmy zde většinou vznikají pod vedením pedagoga, jenž nemá v oboru praxi ani vzdělání, a škola ani nedisponuje profesionálním vybavením.

KATEGORIE NEKOMERCE

Kategorie studentských filmů

Práce studentů filmových škol pod odborným metodickým vedením s přímým produkčním vkladem školy a s možností práce s profesionál­ním vybavením. U těchto filmů je většinou zachován charakter nezis­kového díla, tudíž by bylo žádoucí, aby tento druh filmu byl měřitelný s nezávislým filmem. Autor studentského filmu či škola musí mít vypo­řádána autorská práva k filmu standardním způsobem, tj. tak aby byl subjekt držitelem všech práv k dílu, či byl držitelem licence minimálně na území ČR.

Kategorie nezávislých filmů

Do této kategorie spadají všichni tvůrci, jež chtějí svobodně a podle své nejlepší vůle vytvořit filmové dílo. Není to dílo vytvořené na za­kázku, nikdo není objednavatelem. Primárním cílem díla je dosažení uměleckého výsledku nad výdělkem, bez zřetele na to, jakým životem si film po svém dokončení bude žít. V případě vysokých uměleckých kvalit se však výdělek nevylučuje, stejně tak jako plánovaný či do­datečný honorář tvůrcům. Započítávají se do toho licenční odměny, finanční odměny za ceny na festivalech. Tvůrci nezávislého filmu mohou být i lidé vzdělaní v oboru, mohou to být i částeční profesio­nálové či bývalí profesionálové. Neměli by to být lidé, kteří spadají primárně do kategorie profesionálních filmů, a tvůrci, jejichž sním­ky jsou realizovány primárně za účelem dosažení zisku, tj. OSVČ a obchodní subjekty.

Návrh na vymezení autorství nezávislého nekomerčního filmu:

Autorem nezávislého filmu může být jakýkoliv občan či cizinec žijící trvale na území ČR, může to být student filmové školy, jehož film není součástí vzdělávacích osnov a neprodukuje ho přímo škola (tzn. že je student držitelem většiny autorských práv k dílu), absolvent profes­ního kurzu, krátkodobého vzdělávacího kurzu, může to být profesi­onál, jenž dílo tvoří jako fyzická osoba mimo svého zaměstnavatele, ne však na základě živnostenského oprávnění jako OSVČ s hlavní činností v oblasti audiovize. Jako dílo nezávislého filmu nesmí být to, jehož zhotovitel je stanoven živnostenským zákonem pro oblast pod­nikání či subjekt definovaný obchodním zákoníkem. Autorem nezávis­lého filmu může být právnická osoba neziskové povahy, nebo fyzická osoba, která je vedena jako OSVČ ve vedlejší činnosti podnikání.

Aby autor splňoval kritéria nezávislého nekomerčního filmu a případ­né podpory, musí mít vypořádána autorská práva k filmu standardním způsobem, tj. aby byl držitelem všech práv k dílu, či byl držitelem licen­cí minimálně na území ČR. Stejně jako obchodní subjekty, které náleží auditu kontrolních institucí (finanční úřad, správa sociálního zabezpe­čení) musí autor nezávislého filmu prokázat licencování nástrojů a pro­středků, které mu pomohly ke vzniku audiovizuálního díla. Zejména se jedná o technické řetězce zpracovávání (hardware, software), nebo ho musí smluvně mít zajištěno smlouvou o spolupráci se subjektem, který tyto nástroje a prostředky má ve vlastnictví. Autor by měl mít uzavřené smluvně výkony ostatních umělců v díle a vést si rozpočet filmu, či dal­ší evidence, které může předložit kontrolním orgánům poskytovatele podpory.

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit